за подношење понуда за јавну набавку мале вредности добара  

– Средства и материјал за одржавање хигијене,

за потребе Медицинске школе из Београда

 

ЈН бр. 1.1.6/19