Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењем у вези са припремањем понуде

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту Закон), објављујемо одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењем у вези са припремањем понуде у отвореном поступку јавне набавке услуга - извођење екскурзије, за потребе Медицинскe школe из Београда,

ЈН бр. 1.2.1/19.