Измена и допуна конкурсне документације

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама, објављујемо измену и допуну конкурсне документације у отвореном поступку јавне набавке услуга -  извођење екскурзије, за потребе Медицинскe школe из Београда,

ЈН бр. 1.2.1/19