O додели уговора

у отвореном поступку јавне набавке услуга

-извођење ескурзије,

за потребе Медицинске школе из Београда

ЈН бр. 1.2.1./19

Партије број 3 и 4