о закљученом уговору

у преговарачком поступку са објављивањем

 позива за подношење понуда, за јавну набавку услуга

 – Извођење излета за ученике I разредa

 

ЈН бр. 1.2.1/18