за подношење понуда за јавну набавку мале вредности добара  

– Материјал за одржавање и текуће поправке,

за потребе Медицинске школе из Београда

 

ЈН бр. 1.1.3/19