о закљученом уговору у јавној набавци мале вредности добара

  –  Набавка и постављање термоизолационих фолија,

за потребе Медицинске школе из Београда

 

ЈН бр. 1.1.7/19