Жељка Николов


Жељка Николов

ПОЈАЧАЊЕ У СТРУЧНОЈ СЛУЖБИ

 

Од ове школске године, поред педагога, психолога и библиотекара, стручна служба Медицинске школе добила је појачање са социјалним радником.

Неке од најважнијих улога школског социјалног радника су да:

  • учествује у стварању оптималних услова за адекватно одрастање и сазревање ученика,
  • превентивно делује, прати и јача компетентности ученика за решавање личних и социјалних проблема,
  • пружа подршку бољој интеграцији ученика у школску средину и помоћу кризним ситуацијама,
  • пружа подршку у стварању позитивних интерперсоналних односа међу ученицима и ученицима и наставницима,
  • сарађује са осталим стручним сарадницима, наставницима, родитељима, стручним организацијама, локалном самоуправом и институцијама од значаја за школу.

Социјални радник, такође, помаже ученицима да препознају проблем, реално процене своје могућности и заједничком анализом  дођу до могућих начина његовог превазилажења.
Саветодавни рад социјални радник остварује на иницијативу самог ученика, одеље
њског старешине, наставника или родитеља. Учениканасаветодавнирадможепозвати и самсоцијалнирадник, као и на захтев директора или других надлежних установа. У зависности од ситуације, контактира и са особама из шире околине које за ученика и његов проблем имају посебан значај.

Не мање важан је превентивни рад, и зато ће социјални радник контактирати и са ученицима који су талентовани, креативни, чланови различитих секција, који исказују афинитет ка волонтеризму, хуманитарном раду и слично.

Канцеларија социјалног радника налази се прекопута мултимедијалне учионице, а њено радно време је:

понедељком: 10:00 - 16:00h

средом и четвртком: 13:00 - 19:00h

Жељка Николов


socijalniradnik@medicinska-zvezdara.edu.rs

Tелефон:

Предмет: Социјални радник

Образовање:

     


Отворена врата