о стручној оцени понуда

у отвореном поступку јавне набавке услуга

  – студијско путовање,

за потребе Медицинскe школe из Београда

ЈН бр. 1.2.1-2/19