1   - следећа страна 

24.06.2019.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

 

о закљученом уговору у јавној набавци мале вредности добара

  –  Материјал за образовање,

за потребе Медицинске школе из Београда

 

ЈН бр. 1.1.5-2/19


19.06.2019.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА

 - ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА -

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ЈН бр. 1.1.1/19


19.06.2019.

П О З И В

 

за подношење понуда

 за набавку добара – електрична енергија

у поступку јавне набавке мале вредности

 

 

ЈН бр. 1.1.1/19


05.06.2019.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

о закљученом уговору

у преговарачком поступку са објављивањем

 позива за подношење понуда, за јавну набавку услуга

 – Извођење излета за ученике I разредa

 

ЈН бр. 1.2.1/18


05.06.2019.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

о закљученом уговору у јавној набавци мале вредности добара

  –  Средства и материјал за одржавање хигијене,

за потребе Медицинске школе из Београда

 

ЈН бр. 1.1.6/19


1   - следећа страна