1   - следећа страна 

14.08.2019.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

о закљученом уговору у јавној набавци мале вредности добара

 – електрична енергија,

за потребе Медицинске школе из Београда

ЈН бр. 1.1.1/19

 


30.07.2019.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

 

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА

 - МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ И ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ  

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

 

ЈН бр. 1.1.3/19


30.07.2019.

П О З И В

 

 

за подношење понуда за јавну набавку мале вредности добара  

– Материјал за одржавање и текуће поправке,

за потребе Медицинске школе из Београда

 

ЈН бр. 1.1.3/19

 


15.07.2019.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

о закљученом уговору

 у отвореном поступку јавне набавке услуга

 – Студијско путовање

 

ЈН бр. 1.2.1-2/19

 

 

 


04.07.2019.

О Д Л У К У

 

о додели уговора

у отвореном поступку јавне набавке услуга

 – Студијско путовање,

за потребе Медицинскe школe из Београда

 

ЈН бр. 1.2.1-2/19

Д И Р Е К Т О Р 


1   - следећа страна