о додели уговора

у отвореном поступку јавне набавке услуга

 – Студијско путовање,

за потребе Медицинскe школe из Београда

 

ЈН бр. 1.2.1-2/19

Д И Р Е К Т О Р