о закљученом уговору у јавној набавци мале вредности добара

 – електрична енергија,

за потребе Медицинске школе из Београда

ЈН бр. 1.1.1/19