за подношење понуда за јавну набавку мале вредности добара  

– Набавка и постављање термоизолационих фолија за стакла,

за потребе Медицинске школе из Београда

 

ЈН бр. 1.1.7/19