о додели уговара

у јавној набавци мале вредности добара

-медицински и лабораторијски материјал,

за потребе Медицинске школе из Београда

ЈН бр. 1.1.2/19