У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама, објављујемо одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењем у вези са припремањем понуде у отвореном поступку јавне набавке услуга – извођење екскурзије, за потребе Медицинске школе из Београда, ЈН бр. 1.2.1/20.