ИНФОРМАТОР О РАДУ МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ

 

 

САДРЖАЈ:

 

 1. Информатор о раду Медицинске школе
 2. Овлашћења и делокруг Медицинске школе
 3. Функције руководилаца Медицинске школе
  • Директор школе
  • Секретар школе
  • Шеф рачуноводства
 4. Унутрашње уређење и делокруг унутрашњих јединица - Организациона шема школе
  • Руководиоци смена
  • Секретаријат
  • Руководиоци стручних већа
  • Педагошки колегијум
  • Стручни актив за развој школског програма
  • Стручни актив за развојно планирање
  • Школски тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања, Школски тим за самовредновање квалитета рада школе, Школски тим за обезбеђивање квалитета и развој школе, Школски тим за здравствено- васпитни рад, Школски тим за зажтиту животне средине, Школски тим за развој међупреметним компентецијама, Школски тим за сарању са родитељима, Школски тим за сарадњу са Ученичким Парламентом, Тим за презентацију Школе, Тим за сарадњу са локалном самоуправом, Тим за културну делатност школе
  • Рачуноводство
  • Педагошко-психолошка и социјална служба
  • Наставничко веће
  • Одељењско веће
  • Одељењски старешина
  • Ученички парламент
  • Школски одбор
  • Савет родитеља
 5. Списак прописа које Медицинска школа примењује у вршењу послова државне управе

  Преглед прописа у области средњег образовања и васпитања

 6. Финансијски план за 2019. годину
 7. Завршни рачун за 2018. годину

 1. Подаци о средствима рада Медицинске школе
 2. Остали подаци од значаја за јавност рада

 

 1. ИНФОРМАТОР О РАДУ МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ