СПРЕЧИМО НАСИЉЕ У ШКОЛИ !!!!!

 

НАСИЉЕ ЈЕ СВАКИ ОБЛИК ВЕРБАЛНОГ ИЛИ НЕВЕРБАЛНОГ ПОНАШАЊА КОЈЕ ЗА ПОСЛЕДИЦУ ИМА УГРОЖАВАЊЕ ЗДРАВЉА, РАЗВОЈА И ДОСТОЈАНСТВА ДЕЦЕ.

Облици насиља:

► Физичко насиље - ударање, шутирање, гурање, шамарање, чупање, дављење, бацање, гађање, напад оружјем, тровање, паљење, посипање врућом водом, ускраћивање хране,...

► Емоционално/психолошко насиље - вређање, омаловажавање, етикетирање, игнорисање, уцењивање, оговарање, подсмевање, изнуђивање, манипулисање, претња, застрашивање, ограничавање кретања,...

► Социјално насиље - одвајање детета од других на основу различитости, довођење у позицију неравноправности и неједнакости, изолацију, недружење, игнорисање и неприхватање,...

► Сексуално насиље и злоупотреба - узнемиравање, ласцивно коментарисање, додиривање, упућивање порука, фотографисање, телефонски позиви, навођење или приморавање на учешће у сексуалним активностима, коришћење деце за проституцију, порнографију,...

► Електронско насиље - поруке послате електронском поштом, СМС-ом, ММС-ом, четовањем,...

► Злоупотреба деце - све оно што се чини или не чини а што директно утиче или индиректно шкоди деци или им смањује могућност за безбедан и здрав развој и доводи их у немоћан, неравноправан положај.

► Занемаривање и немарно поступање - необезбеђивање услова за правилан развој детета што може нарушити његово здравље, физички, ментални, духовни, морални и друштвени развој.

Експлоатација деце - коришћење деце за рад у корист других особа или установа, киднаповање, продаја деце у сврху радне или сексуалне експлоатације

Општи циљ заштите ученика од насиља је:

 

УНАПРЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА ЖИВОТА УЧЕНИКА применом:

 

     ► мера превенције за стварање безбедне средине за живот и рад ученика;

     ►    мера интервенције у ситуацијама када се јавља насиље, злостављање и занемаривање у Школи

 

Основни принципи у заштити ученика од насиља:

 

► право сваког детета на живот, опстанак и развој;

► интерес ученика је примаран у односу на интерес свих одраслих који учествују у животу и раду Школе;

► заштита од насиља односи се на све ученике у Школи, без обзира на пол, узраст, породични статус, етничко порекло, вероисповест, друге социјалне  карактеристике и индивидуалне способности и специфичности;

учешће ученика које се обезбеђује тако што благовремено и континуирано добијају сва потребна обавештења, што им се пружа могућност да изразе своје мишљење у свим фазама процеса заштите и то на начин који одговара њиховом узрасту

Чл. 95 Закона о основама система образовања и васпитања:

Ученик, његов родитељ или старатељ, може да поднесе пријаву директору школе у случају непримереног понашања запослених према ученику, у року од 15 дана од наступања случаја.

Запослени у школи дужан је да пријави директору, односно органу управљања кршење права ученика

На спречавању насиља и заштити ученика од насиља у Школи делују:

ü Школски тим  наставника за заштиту ученика од насиља

ü Ученички вршњачки тим

ü Клуб родитеља


Школски тим за заштиту ученика од насиља чине наставници наше школе и педагошко-педагошка служба:

1. Јадранка Абузеид, директор
2-5. координатори наставе - Душица Бојић, Весна Митровић, Љиљана Кузмановић и Стојан Алексов
6. Мирослав Драшковић
7. Силвиа Радић - психолог
8. Јасмина Павићевић - педагогТел. 011/2415—455   3808—653

      Факс 011/2415—443

E-mail: оgled@verat.net