Услови За Ученика генерације може да буде изабран редован ученик који испуњава следеће услове:

1. да је у току школовања имао одличан успех у свим разредима;

2. да је у току школовања имао примерно владање;

3. да се у току школовања истицао у наставним, ваннаставним активностима и такмичењима;

4. да је у току школовања имао примеран однос према наставницима, стручним сарадницима и другим запосленим у Школи, као и према другим ученицима.

          Елементи који се вреднују и бодују су саставни део огласа. Све пријаве на расписан оглас достављају се искључиво Комисији за избор Ученика генерације и то у периоду од 01. до 10. јуна 2020. године. Уз пријаву, ученици прилажу и сва документа којима доказују да испуњавају услове и критеријуме који су наведени у огласу. Рад Комисије уређен је Правилником и Пословником о раду.

документ